čtvrtek 17. března 2016

SFA055 - Klouček Smetana: Bytové vědomíVít Klouček – theremin
Pavel Smetana – kytaraFREE DOWNLOAD


  1. před povídání

  2. prvá

  3. druhá

  4. mezi povídání

  5. třetí

  6. čtvrtá

  7. za povídání

Zde přítomná nahrávka vzniklacoby naše druhé větší zvukově zaznamenané setkání, na bytovém koncertě u VítaKloučka doma. Duchem i názvem navazuje na předchozí a zároveň první Důlní Vědomí, jež bylo nahráno vezřícenině bývalého cínového dolu na Přebuzi v Krušných Horách.


Přítomnost výrazu „vědomí“ v obou názvech lze chápat jako pomůcku k přiblížení, o co zde vůbec jde, co vlastně děláme. Nuže - místo, kde se naše hudební setkání odehrává, je účastníkem tohoto setkání, stejně tak jako případní posluchači. (Domníváme se, že to tak je i v hudbě obecně.) To vše nakonec způsobuje, že výsledek je vždy jiný, závislý právě na takto vzniklém vědomí místa a sebe sama, u všech zúčastněných a propojených tímto vědomím. Slovo „vědomí“ je tak symbolem otevřenosti ke hře i k poslechu, se všemi příslušnými hudebními i „nehudebními“ obsahy. Naše nahrávky obsahují určitý koncept, který lze i poslechem vytušit, nejsou však přísně skladebné - jde v nich zejména o

setkání; to může nastat mimo lecjaký hudební systém, či snad i v nečekaném hudebním systému, který se sám objeví či který je coby výsledek improvizace nenuceně objeven. Bytové vědomí obsahuje také prvky satirické a společensko-kritické; je v tom odraz naší víry v možnost porozumění mezi lidmi, na základě jemného společného ladění (pod)vědomí a komunikace, jež takto přesahuje lidskou individuální touhu po moci, která sama sebe vyjímá z celku světa a povyšuje se nad něj, a kterou bohužel ve světě člověka lze vidět až příliš často.


Nahrávka obsahuje citaci z knihy současného ruského politického ideologa Alexandera Dugina „Velká válka kontinentů“ a z nejmenované staropražské písně, jež nám byla uvedena do zjevu prostřednictvím filosofa Egona Bondyho. Egonu Bondymu děkujeme za to, že nám ukázal, jak lidská moc za nic nestojí, a že tedy Alexanderu Duginovi v tomto smyslu není za co děkovat. Náš dík též patří Bohu za to, že nám umožnil tento byt a být v něm s Vámi.Present recording (our second) comes from a concert at Vít Klouček´s appartment. By it´s spirit, it continuesin the line with our previous recording, called Důlní vědomí (=Mine consciousness), which was recorded at the ruins of old tin mine near Přebuz, Krušné hory.

The presence of word „consciousness“ in both names, is a sort of a key, to what we actually do. So –

place, which our music takes, is a participant of it, similarly as it´s listeners. (We suppose, that it´s is like this also with music in general.) This phenomenon of connection via sound depends just on varieties and tunes of consciousness of all participants, and thus also the music is every time a bit different. The word „consciousness“ is accordingly a symbol of open mind of person, who listens, and also of the playing ones, and the connection of all of them with the world – with all it´s musical and non-musical contents.

Our recordings have always some concept, which is at real time connected with improvisation, without any dependence on previosly defined musical systems, discovering what comes to be played at the improvisation level of it. Bytové vědomí (=Appartment consciosness) has also satirical and social-critical

contents; it is a reflection of our belief, that communication, connection and a gentle tune between people (which resembles a closeness to collective /un/consciousness), is more important and contrasting with individual craving for power, which is divided from the rest of the world and blinded by itself, and which is unhappily wery often visible in the world of human.


The recording contains citations from (sort of conspirational) book „Great war of continents“ from russian political ideologist Alexander Dugin and from a unnamed old-Prague traditional song. For the song, we want to thank tophilosopher Egon Bondy, because he sang it, and has shown to us that the mean human power doesn´t have any sense and cost. Therefore we know, that we donť want to thank to Mr. Dugin for his promotion of this kind of power. Our thanks belong also to God, because He gave us this appartment and a moment of being in it with You.

Žádné komentáře:

Okomentovat